Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

 1. Általános tudnivalók

  Adatvédelmi szabályzatunk az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban 1981, január 28-án kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló, név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX tv. rendelkezéseinek figyelembe vételével készült.
  Az adatvédelem kiemelten fontos A FAL 2001 Kft. számára, és személyes adatai feldolgozásakor nyitottan és átláthatóan szeretnénk eljárni. Ezért irányelvben rögzítjük, hogy hogyan dolgozzuk fel és védjük személyes adatait.

 2. Személyes adatok felvétele, felhasználása, kezelése

  A Fal 2001 Kft. kizárólag olyan személyes adatokat gyűjt és dolgoz fel, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésére. Ezen adatokra (különösképpen az alábbi adatokra: név, cím, telefonszám, E-mail cím) az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok elérésére van szükségünk.

  Adatai megadásával Ön kifejezetten hozzájárul azok fenti célok érdekében történő felhasználásához. A Fal 2001 Kft. a hatályos törvényi előírásoknak megfelelően, csak addig tárolja az Ön személyes adatait, amíg a meghatározott célok megvalósítása érdekében indokolt, illetve ameddig Ön az adatok kezeléséhez való hozzájárulást vissza nem vonja.

  A Fal 2001 Kft. az Ön személyes adatait semmilyen esetben sem adja át, továbbítja, illetve teszi nyilvánossá az adatfeldolgozással megbízott cégen kívül harmadik személynek, kivéve, ha erre jogszabály, hatóság vagy bíróság kötelezi.

  A FAL 2001 Kft. kezeli azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön megad nekünk, és ez a vállalat felel a személyes adataiért a vonatkozó adatvédelmi törvények értelmében.

  Cégnév: FAL 2001 Kft.
  Székhely: 2053 Herceghalom, Árvalányhaj u.16
  Adószám: 12703535-2-13
  Cégjegyzékszám: 13-09-142307

  Hol tároljuk az adatait?
  Adatait cégünk számlázó és levelező rendszerében, valamint a webáruházunk háttér felületén tároljuk.

  Ki fér hozzá az adataihoz?
  Az adataihoz kizárólag cégünk munkatársai férhetnek hozzá.
  Adatait soha nem adjuk tovább, értékesítjük vagy cseréljük el marketingcélokból a FAL 2001 Kft.-n kívül álló külső felekkel. A harmadik feleknek továbbított adatokat csak az Önnek nyújtott szolgáltatás lehetővé tétele érdekében használjuk fel. A harmadik felek kategóriáit minden adott folyamat esetében megtalálja alább.

 3. A tájékoztatóban használt sajátos kifejezések törvényi definíciói

  személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

  adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

  adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

  adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

  adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

  adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
  Mi a feldolgozás jogalapja?
  Személyes adatainak minden egyes feldolgozásakor tájékoztatjuk Önt, hogy a személyes adatok átvétele törvényi előíráson alapul, vagy szerződés megkötéséhez szükséges, valamint kötelező-e a személyes adatok megadása, illetve ennek megtagadásának mik a lehetséges következményei.

  adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

  harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 4. Személyes adatok védelme

  A Fal 2001 Kft. mindent megtesz, hogy az Ön által szolgáltatott adatokat a lehető legnagyobb biztonsággal kezelje, hogy azok ne jussanak illetéktelen harmadik személyek tudomására. Személyes adataihoz csak a Fal 2001 Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szükséges. Interneten gyűjtött adatai védelmében a Fal 2001 Kft. mindent elkövet az adatok biztonságos kezelése érdekében.

 5. Személyes adatok módosítása, frissítése és törlése

  Ön bármikor kérhet felvilágosítást a Fal 2001 Kft. által kezelt adatairól. Szükség esetén aktualizálhatja őket, illetve bármikor indoklás és korlátozás nélkül ingyenesen kérheti azok módosítását, továbbá azok Fal 2001 Kft. adatbázisából való törlését postai úton a következő címre küldve: Fal 2001 Kft., 2053 Herceghalom, Árvalányhaj utca 16., valamint a hello@asztal.goldfishgrafx.com email címen.

  Mik az Ön jogai?

  Hozzáférési jog:
  Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel a kapcsolatot a FAL 2001 Kft.-vel telefonon vagy emailben és személyes adatait e-mailben elküldjük.

  Hordozhatósághoz való jog:
  Amikor a Fal 2001 Kft. automatikus úton dolgozza fel személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.

  A helyesbítés joga:
  Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. A törléshez való jog:
  Jogában áll bármely a FAL 2001 Kft. által feldolgozott személyes adatainak törléséhez bármikor, kivéve a következő szituációkat
  *folyamatban lévő ügye van az Ügyfélszolgálattal
  *nyitott megrendelése van, amely még nem került szállításra, vagy részlegesen szállítottuk
  *rendezetlen tartozása van a FAL 2001 Kft. felé, a fizetési módtól függetlenül
  *adósságát az elmúlt három évben vagy elhunyt vásárlók esetében az elmúlt egy évben harmadik félnek értékesítették
  *hitelképességét negatívan bírálták el az elmúlt három hónapban
  *ha bármilyen terméket vásárolt, a tranzakcióhoz köthető személyes adatait könyvelési célokból megtartjuk.

  A korltátozás joga:

  Joga van kérelmezni, hogy a FAL 2001 Kft. korlátozza személyes adatainak feldolgozását a következő körülmények között:
  *Ha állítása szerint a személyes adatai helytelenek, a FAL 2001 Kft.-nek korlátoznia kell az ilyen adatok feldolgozását a személyes adatok pontosságának igazolásáig.
  *ha a feldolgozás jogtalan, ellenezheti a személyes adatai törlését, és helyette kérheti személyes adatai korlátozását
  *ha a FAL 2001 Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adataira, de a jogi kárigényei megvédése érdekében még meg kell tartania azokat.

  Hogyan gyakorolhatja a jogait?

  Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért odaadó ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az www.allithatoasztal.hu oldalon.

  A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:

  Ha úgy gondolja, hogy a FAL 2001 Kft. személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.

 6. Direkt Marketing

  A Fal 2001 Kft. nem küld kéretlen levelet látogatóinak. A kifejezett hozzájárulásával Ön beleegyezett abba, hogy adatai a Fal 2001 Kft. adatbázisába kerüljenek, és azokat Fal 2001 Kft. a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából minden további engedélyezés nélkül felhasználhassa. Hozzájárulása megadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Fal 2001 Kft. közvetlen üzletszerzés céljából postai, illetve elektronikus úton (E-mail, SMS, MMS) reklámot továbbítson, valamint hogy adatait közvélemény- és piackutatás céljából saját szolgáltatásának fejlesztése érdekében felhasználja. Az adatszolgáltatás önkéntes, és megfelelő jogi tájékoztatás birtokában történik. Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt adatairól bármikor tájékoztatást kérjen, illetve hogy adatai módosítását, törlését, valamint hozzájárulását bármikor, korlátozás nélkül ingyenesen visszavonja a Fal 2001 Kft. címére postai úton vagy személyesen, illetve a hello@asztal.goldfishgrafx.com e-mail címre küldött bejelentéssel.

  A direkt marketinggel szembeni ellenvetés joga:

  Joga van ellenvetéssel élni a direkt marketinggel szemben, beleértve a direkt marketing céljából készített profilelemzést.
  A direkt marketingről a következő módokon mondhat le:
  * követi az erre vonatkozó utasításokat a marketing e-mailekben
  * emailben

 7. Kiskorúak védelme

  A Fal 2001 Kft. kiemelten fontosnak tartja a gyermekek személyes adatainak védelmét, és az ahhoz fűződő jogok tiszteletben tartását.

  A 14. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen látogató nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A 14. életévet betöltött, de 16. életévét még be nem töltött kiskorú, valamint az egyébként korlátozottan cselekvőképes látogató a törvényes képviselőjének beleegyezésével vagy utólagos jóváhagyásával adhat hozzájárulást az adatkezeléshez. A 16. életévét betöltött kiskorú látogató önállóan adhat hozzájárulást, jognyilatkozata érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

 8. „Cookie”-k

  A Fal 2001 Kft. tulajdonában lévő oldalak esetenként sütiket használhatnak.

  Analitikához szükséges sütik: Ahhoz, hogy az oldalunk a legjobb élményt nyújtsa, időről-időre szükséges azt analizálnunk. Ezek a (rendszerint külső szolgáltató) sütik azonosítják a felhasználót az analizátor szoftver felé.

  Egyéb harmadik fél sütijei: Ebbe a kategóriába sorolhatók a közösségi oldalak megosztó és tetszést kifejező gombjainak, vagy a fentieken túl megvalósított felhő alapú funkciók sütijei.

 9. Az adatkezelésért felelős

  Név: Fal 2001 Kft.
  Székhely: 2053 Herceghalom, Árvalányhaj utca 16.
  E-mail cím: hello@asztal.goldfishgrafx.com
  Telefonszám: +36 20 464 2672
  Adószám: 12703535-2-13
  EU adószám: HU12703535
  Cégjegyzékszám: 13-09-142307

 10. Adatkezelési tájékoztató kiegészítés
  
  Halasztott fizetési megoldás kapcsán bevont szolgáltató
  Cégnév: Instacash Kft.
  Székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. 
  Tel.: +36 1 755 5147
  E-mail cím: reszletfizetes@instacash.hu
  Honlap címe: https://instacash.hu/
 11. Halasztott fizetési nyújtására vonatkozó feltételek
  1. Amennyiben a Vevő a Termék megrendelése során részletfizetési (halasztott fizetés) opciót választ, úgy az Eladó halasztott fizetést (a továbbiakban: „Halasztott fizetés”) nyújthat a Vevő részére.
  2. Halasztott fizetést a Vevő akkor vehet igénybe, ha prémium ügyfélnek (a továbbiakban: „Prémium Ügyfél”) minősül. A prémium ügyfélként való regisztrációt a Vevő kezdeményezi a Honlapon, amelyet követően az Eladó pénzforgalmi szolgáltatásokat nyújtó partnere, az InstaCash Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Szabó Ilonka utca 22. Fsz. 2. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-377358, a továbbiakban: „instacash”) a Vevővel kötött szerződés alapján a Vásárló pénzügyi szempontú átvilágítását elvégzi a Vevő által rendelkezésre bocsátott számlainformációk, bankkártya- illetve egyéb adatok alapján. A pénzügyi szempontú átvilágítás lefolytatásával az Eladó Prémium Ügyfélként regisztrálja a Vevőt.
  3. Halasztott fizetés min. 50.000 Ft, max. 1.000.000 Ft-os kosárméret esetén igényelhető.
  4. A Vásárló a Termék megrendelése során nyilatkozhat arról, hogy a megrendelés során fizetendő vételárat Halasztott fizetés igénybevételével fizeti meg, melyet követően az Eladó és a Vevő szerződést köthetnek Halasztott fizetésre vonatkozóan. A Vásárló az Eladó által meghatározott, 3. pont szerinti összeg tekintetében vehet igénybe Halasztott fizetést.
  5. A Halasztott fizetés feltételeit a Halasztott fizetésre vonatkozó szerződés tartalmazza.
  6. A Vásárló a Termék vételárának azt a részét, amelyre a Halasztott fizetésre nem nyújt fedezetet, a Termék megrendelésével egyidejűleg, a jelen ÁSZF-ben meghatározott rendelkezéseknek megfelelően köteles megfizetni.
  7. A halasztott fizetés kapcsán az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.